این پست قرار بود در مورد ریل راه آهنِ باشد، نه آسمان